SŁUŻBA BHP NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY

Zarząd Główny OSPS BHP zachęca do udziału w konkursie „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY”.


„SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY”


I. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagradzane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.


II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP (OSPSBHP). Konkurs przebiega w dwóch etapach – regionalnym, na szczeblu Oddziałów OSPSBHP oraz krajowym, na szczeblu Zarządu Głównego OSPSBHP. Partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.
III. Uczestnicy Konkursu
Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele służby bhp (pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy), którzy zostaną zgłoszeni przez:
• oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
• organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy,
• pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy
Przedstawiciele służby bhp nagrodzeni na szczeblu krajowym (miejsca I, II i III), mogą być zgłaszani do konkursu ponownie po upływie 3 lat, jednakże powinni wykazać się nowymi udokumentowanymi osiągnięciami na rzecz ochrony pracy.

IV. Warunki zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu obejmuje:
- kartę zgłoszenia (karta może być uzupełniona o materiały fotograficzne i inne, ilustrujące dobre praktyki wypracowane w zakładzie pracy z udziałem służby bhp) - załącznik nr 1 do regulaminu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu - załącznik nr 2 do regulaminu,
- opinię pracodawcy dotyczącą realizacji zadań przedstawiciela służby bhp w zakładzie pracy - opinia pisemna (maksymalnie na 1 stronę formatu A4, czcionka 11 pkt),
- zgłoszenie do etapu krajowego powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie Zarządu Oddziału OSPSBHP dot. przyznania nagrody w konkursie – uzasadnienie pisemne uwzględniające najistotniejsze dokonania kandydata (maksymalnie na 1 stronę formatu A4, czcionka 11 pkt).


V. Organizacja konkursu


1. Pierwszy etap Konkursu odbywa się na szczeblu Oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (etap regionalny).


1) W terminie do dnia 30 kwietnia br  wnioskodawcy (Odziały OSPSBHP, organizacje pracodawców, związki zawodowe, organizacje społeczne działające na rzecz ochrony pracy, pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy) składają we właściwym terytorialnie Oddziale OSPSBHP (właściwym ze względu na siedzibę zakładu pracy, w którym uczestnik konkursu wykonuje zadania służby bhp) następujące dokumenty:
a) kartę zgłoszenia kandydata do konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
b) materiały fotograficzne i inne, ilustrujące dobre praktyki wypracowane w zakładzie pracy z udziałem służby bhp (o ile dotyczy),
c) oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
d) opinię pracodawcy dotyczącą realizacji zadań przedstawiciela służby bhp w zakładzie pracy.
2) Oceny zgłoszonych kandydatów na etapie regionalnym dokonuje komisja konkursowa powoływana przez Zarząd właściwego terytorialnie Oddziału OSPSBHP, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzą:
a) Prezes Zarządu (lub jego zastępca) właściwego terytorialnie Oddziału OSPSBHP – Przewodniczący Komisji,
b) przedstawiciel właściwego terytorialnie okręgowego inspektoratu pracy,
c) przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związków zawodowych, przedstawiciele innych organizacji branżowych – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału OSPSBHP.
3) Komisja, po zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją, dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów oraz typuje laureatów miejsc I, II i III etapu regionalnego poprzez głosowanie. Laureatami zostają uczestnicy z największą liczbą głosów. Komisja może również wskazać osoby zasługujące na wyróżnienia. W przypadku, gdy podczas głosowania Członków Komisji padnie równa liczba głosów, o przyznaniu nagrody decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4) Laureaci I miejsca etapu regionalnego uzyskują kwalifikację do etapu krajowego, o którym mowa w pkt. 2.
5) W Oddziale OSPSBHP, w którym liczba zgłoszeń nie przekracza trzech, konkurs nie jest organizowany, chyba że Zarząd Oddziału OSPSBHP podejmie inną decyzję.


2. Drugi etap konkursu odbywa się na szczeblu Zarządu Głównego OSPSBHP (etap krajowy).


1) Do dnia 30 maja br. Prezesi Zarządów Oddziałów OSPSBHP przekazują Zarządowi Głównemu OSPSBHP informację o laureacie I miejsca etapu regionalnego (który uzyskał najwyższą ocenę Komisji) wraz z całą dokumentacją dotyczącą uczestnika złożoną w pierwszym etapie oraz z uzasadnieniem dot. przyznania nagrody.
2) Dokumentacja zwierająca braki będzie zwracana do właściwych Oddziałów OSPSBHP w celu jej uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconych dokumentów.
3) Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP powołuje Kapitułę opiniującą wnioski o przyznanie nagród na etapie krajowym Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciele Zarządu Głównego OSPSBHP,
b) przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy,
c) przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związków zawodowych, przedstawiciele innych organizacji branżowych – zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.
4) Przewodniczącym Kapituły jest wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu Głównego OSPSBHP. Przewodniczący Kapituły Konkursu jest jednocześnie jednym z przedstawicieli, o których mowa w pkt. 2 ppkt 3) lit a). Przewodniczący Kapituły ma decydujący głos w przypadku gdy podczas prac Kapituły padnie równa liczba głosów.
5) Do dnia 30 czerwca br Kapituła dokona weryfikacji i oceny dokumentacji nadesłanych przez Oddziały OSPSBHP oraz wytypuje kandydatów do nagród przyznawanych na etapie krajowym, poprzez głosowanie. Następnie Kapituła przedłoży kandydatury do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu Głównego OSPSBHP.


VI. Nagrody i wyróżnienia
1. Na etapie regionalnym Konkursu, Zarząd właściwego terytorialnie Oddziału OSPSBHP przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca na podstawie wniosków Komisji. Komisja może wskazać również osoby do wyróżnień.
2. Fundatorami nagród na etapie regionalnym są Oddziały OSPSBHP. Fundatorami nagród na tym etapie mogą również być instytucje i organizacje, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji konkursowych, a także inni sponsorzy pozyskani przez Organizatora Konkursu.
3. Nagrody na etapie krajowym mają charakter honorowy. Nagrody w tym etapie przyznaje Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP oraz Główny Inspektor Pracy.
4. Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP przyznaje trzy nagrody za I, II i III miejsce na podstawie wniosków Kapituły.
5. Główny Inspektor Pracy przyznaje Nagrodę Specjalną w postaci statuetki, wybranemu uczestnikowi etapu krajowego, wyłonionemu na podstawie rekomendacji przedstawicieli Głównego Inspektoratu Pracy biorących udział w pracach Kapituły.
6. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas corocznego Ogólnopolskiego Forum Służby BHP lub innego uroczystego wydarzenia, organizowanego przez Zarząd Główny OSPSBHP.


VII. Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie, regulamin Konkursu, kartę zgłoszenia oraz wzory oświadczeń można uzyskać w Oddziałach OSPSBHP lub na stronach internetowych Organizatora Konkursu: www.ospsbhp.pl. Informacja o konkursie będzie opublikowana ponadto na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl.
2. Innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez nagrodzonych przedstawicieli służby bhp mogą zostać wykorzystane w celach szkoleniowych oraz popularyzowane jako dobre praktyki na stronach internetowych, a także w wydawnictwach branżowych przez Organizatora oraz instytucje i organizacje współpracujące przy organizacji Konkursu.
3. Uczestnicy konkursu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji ochrony pracy i Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Poprzednie edycje: