Wytyczne dla funkcjonowania zakładów pracy w trakcie epidemii SARS CoV-2 w Polsce

Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie zakładu. Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zakładów przemysłowych

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między pracownikami); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 2. Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. 
 3. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej twarzy i rąk, takich jak: maseczki ochronne oraz  rękawiczki ochronne albo preparatów do dezynfekcji rąk.
 4. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby, pleksiglasy ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, gogle, maseczki ochronne, rękawice ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające ochronę pracownika przed możliwością zakażenia. Do stosowania w zakładach pracy zaleca się maseczki wielorazowe, maseczki o standardzie ochrony przemysłowym,  a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
 5. Obowiązek noszenia osłony ust i nosa przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
 6. Zapewnienie, w miarę możliwości, regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 7. Nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji.
 8. Zapewnienie utrzymania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy pracownikami, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy. W przypadku braku możliwości wykonania pracy z zachowaniem dystansu należy obligatoryjnie stosować środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej (np. tablice pleksi pomiędzy stanowiskami, maski, przyłbice).
 9. Ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw, o ile jest to możliwe z uwagi na organizację pracy,
  • ograniczenie liczby miejsc na stołówce (pozwalająca zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami) lub wprowadzenie, w miarę możliwości, odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy,
  • W przypadku łaźni, szatni, liczba osób korzystających z nich jednoczasowo  powinna być ograniczona, z zachowaniem odstępu między nimi. Miejsca te powinny być poddawane regularnemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.).
 1. Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu; wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, o ile jest to możliwe z uwagi na organizację pracy. Jeżeli nie jest to organizacyjnie możliwe, należy ograniczyć bezpośredni kontakt pomiędzy zespołami z poszczególnych zmian do niezbędnego minimum, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 2. Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie; ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.
 3. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 4.  Wytyczne dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jednorazowe) podczas wykonywania obowiązków. Obowiązek ten nie dotyczy osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
  • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Ręce wycierać jednorazowym ręcznikiem papierowym.
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby miejsce pracy były czyste i higieniczne, szczególnie przed rozpoczęciem nowej zmiany oraz po zakończonej zmianie.  Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, elementy stanowiska pracy, włączniki urządzeń, elementy sterownicze i inne dotykane rękami w pojazdach i maszynach,  itp.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,  itp.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
  • Poinstruować pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
  • Poinformować pracowników, że nie mogą przychodzić do pracy jeśli są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli kontakt z osobą zakażoną lub chorą.
  • Pozostawić odzież służbową po zakończonej pracy w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu służbowym (wymiana odzieży), jeżeli zgodnie z organizacją pracy w danym zakładzie pracownik dokonuje wymiany odzieży w miejscu pracy, w pomieszczeniach określonych przez pracodawcę.
 5. Dokonywać każdego dnia roboczego przed przyjazdem do zakładu przemysłowego codziennej samooceny stanu zdrowia, w szczególności w zakresie wstępowania objawów chorobowych (temperatury powyżej 38oC, uporczywego kaszlu, trudności w oddychaniu, bólu mięśni, złego samopoczucia, zmęczenia, biegunki, nietypowego kataru lub bólu gardła). W razie stwierdzenia u siebie w ramach samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do pracy ww. niepokojących objawów, pozostać w miejscu zamieszkania, powiadomić o tym fakcie przełożonego i skontaktować się obligatoryjnie, telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, zaś w dalszej kolejności ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie nagłego pogarszania się jego stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. Wytyczne dla pracowników, o których mowa w pkt. 14 dotyczą również wszystkich osób fizycznych pracujących stale lub czasowo na terenie zakładu przemysłowego, bez względu na podstawę ich zatrudnienia.
 7. Ze szczególną troską należy traktować pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla pracowników w obszarze: wejścia, wyjścia, pomieszczeń socjalnych.
 2. Przestrzeganie zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
 3. Podzielenie zmian pracowników, jeśli umożliwia to charakter wykonywanych obowiązków, w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie tak, aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą w określonych odstępach czasowych (rekomendowana praca zdalna przez pracowników, jeśli jest taka możliwość bądź wymiana naprzemienna w celu ograniczenia kontaktu).
 4. Wyznaczenie na podłodze w częściach wspólnych takich jak: hole windowe, windy, przed wejściem do budynku, w jadalniach, pomieszczeniach kuchennych stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.
 5. Umieszczenie przy umywalkach, zlewach instrukcji mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 6. Gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe lub radio.
 7. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i godzin rozpoczęcia pracy).
 8. Konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (tj. kuchni), powinna odbywać się przez każdego pracownika chcącego z niej uprzednio skorzystać, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji przedmiotów i ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniu.
 9. Mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub używanie wyłącznie własnych sztućców, kubków, talerzy.
 10. Ustalenie częstego sprzątania pomieszczeń socjalnych, WC, dezynfekcji przycisków wind, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów często i wspólnie używanych.
 11. Zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.
 12. Określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.
 13. Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania nosa i ust, w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. 
 14. W miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń biurowych. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Wytyczne dla pracowników

 • Poinformowanie pracownika, że w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych lub kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji, albo kwarantannie nie powinien przychodzić do pracy. Powinien stosować się do wytycznych służb medycznych i sanitarnych.
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników - przynajmniej 1,5 metra.
 • Częste i dokładne mycie rąk, wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce. Dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. W tym celu zalecane jest stosowanie "clean desk policy".

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow