Zmiany w wykazie procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2021 poz. 279). W wykazie procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym dodano dwa kolejne procesy - pkt. 7 „Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania ruchomych części silnika” oraz pkt. 8 „Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla”. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lutego 2021 r.

 

Wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej ---> http://www.imp.lodz.pl/upload/zaklady/bezpiczenstwochemiczne/2021/wykaz_2021_zharm.pdf